Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Internetowego Sklepu produktów dostępnych na stronie autora:
http://pawelostrowski.pl
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Internetowym Sklepie prowadzonym na stronie Sprzedającego pod adresem http://pawelostrowski.pl

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego holimedica.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
Klient / Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
Sprzedający – Paweł Ostrowski. Sprzedaż prowadzona przez Internetowy Sklep, dostępny w obszarze domeny www.pawelostrowski.pl stanowi własność autora.
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
Paweł Ostrowski
Email: lekcje@pawelostrowski.pl
Telefon kontaktowy: +48 603807303

Przedmiot sprzedaży – produkty/towary/usługi wymienione na podstronie sklepowej strony www.pawelostrowski.pl
Produkt/towar – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana na stronie www.pawelostrowski.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy sprzedającym [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, w której kupujący jednoznacznie określa rodzaj oraz ilość produktów.
Internetowy Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie www.pawelostrowski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

II Postanowienia ogólne

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. Jednocześnie informujemy, iż równolegle prowadzona może być sprzedaż w sklepach stacjonarnych i produkty widoczne w sklepie internetowym fizycznie mogą być w danej chwili niedostępne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania produktów, zmiany cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmieniania regulaminu.
Wygląd towarów, a zwłaszcza ich opakowania, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja techniczna produktów pochodzi od producentów (drukarnia, tłocznia). Ze względu na możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach technicznych oraz zdjęciach nie stanowią oferty w świetle prawa i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sklepu.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.
Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Internetowego Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

 

III Procedura składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sklepu dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia sklepu.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy (chyba że jest on ustalony z góry);
c) wybór rodzaju płatności (lub akceptację ustalonego cennika);
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.
Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.
Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.pawelostrowski.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez wysłanie produktu na wskazany przez Kupującego adres.

 

IV Ceny i metody płatności

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w „Wysyłka”.
Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze osobistym u autora (po wcześniejszym ustaleniu dostępności i miejsca pobytu autora)
d) płatność kartą kredytową, płatniczą – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu Dotpay,
e) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

Paweł Ostrowski

Nr konta: 50 1020 5558 1111 1668 7570 0037
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać ” Płatność ze sklepu internetowego”.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

 

V Dostawa

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Pocztą Polską lub innym ekwiwalentnym sposobem wysyłki, jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia. Koszty dostawy znajdują się na specjalnej podstronie w zakładce Wysyłka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Sklepu (jeśli nie znajduje się w nim w danym momencie), czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych.
Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji personel sklepu skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej autora www.pawelostrowski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres lekcje@pawelostrowski.pl.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt (art. 34 ust. 2) i ryzyko na adres Sprzedającego (po uprzednim nawiązaniu kontaktu ze Sprzedającym).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VII Reklamacje dotyczące towarów

Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Reklamacje należy kierować na adres mailowy lekcje@pawelostrowski.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
Internetowy Sklep nie jest bezpośrednim producentem towarów. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

 

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę Pawła Ostrowskiego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego dostępnego na jego stronie www.pawelostrowski.pl.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres:
lekcje@pawelostrowski.pl
lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy lub adres domowy do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX Polityka prywatności

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.

 

X Postanowienia końcowe

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego.