Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Internetowego Sklepu produktów dostępnych na stronie autora:

https://pawelostrowski.pl
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Internetowym Sklepie prowadzonym na stronie Sprzedającego pod adresem https://pawelostrowski.pl

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pawelostrowski.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
Klient / Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
Sprzedający – Paweł Ostrowski. Sprzedaż prowadzona przez Internetowy Sklep, dostępny w obszarze domeny www.pawelostrowski.pl stanowi własność autora.
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
Paweł Ostrowski
Email: lekcje@pawelostrowski.pl
Telefon kontaktowy: +48 603807303

Przedmiot sprzedaży – produkty/towary/usługi wymienione na podstronie sklepowej strony www.pawelostrowski.pl
Produkt/towar – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana na stronie www.pawelostrowski.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy sprzedającym [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, w której kupujący jednoznacznie określa rodzaj oraz ilość produktów.
Internetowy Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie www.pawelostrowski.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II Postanowienia ogólne

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. Jednocześnie informujemy, iż równolegle prowadzona może być sprzedaż w sklepach stacjonarnych i produkty widoczne w sklepie internetowym fizycznie mogą być w danej chwili niedostępne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania produktów, zmiany cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmieniania regulaminu.
Wygląd towarów, a zwłaszcza ich opakowania, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Specyfikacja techniczna produktów pochodzi od producentów (drukarnia, tłocznia). Ze względu na możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach technicznych oraz zdjęciach nie stanowią oferty w świetle prawa i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sklepu.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.
Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Internetowego Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Internetowego Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

III Procedura składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową sklepu dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia sklepu.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy (chyba że jest on ustalony z góry);
c) wybór rodzaju płatności (lub akceptację ustalonego cennika);
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.
Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.
Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.pawelostrowski.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez wysłanie produktu na wskazany przez Kupującego adres.

IV Ceny i metody płatności

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w „Wysyłka”.
Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze osobistym u autora (po wcześniejszym ustaleniu dostępności i miejsca pobytu autora)
d) płatność kartą kredytową, płatniczą – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu Dotpay,
e) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

Paweł Ostrowski

Nr konta: 43 1020 5558 0000 8302 3374 6785
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać ” Płatność ze sklepu internetowego”.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

V Dostawa

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Pocztą Polską lub innym ekwiwalentnym sposobem wysyłki, jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia. Koszty dostawy znajdują się na specjalnej podstronie w zakładce Wysyłka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Sklepu (jeśli nie znajduje się w nim w danym momencie), czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych.
Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji personel sklepu skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej autora www.pawelostrowski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VI Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod poniższym adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres lekcje@pawelostrowski.pl.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt (art. 34 ust. 2) i ryzyko na adres Sprzedającego (po uprzednim nawiązaniu kontaktu ze Sprzedającym).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VII Reklamacje dotyczące towarów

Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
Reklamacje należy kierować na adres mailowy lekcje@pawelostrowski.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
Internetowy Sklep nie jest bezpośrednim producentem towarów. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę Pawła Ostrowskiego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego dostępnego na jego stronie www.pawelostrowski.pl.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres:
lekcje@pawelostrowski.pl
lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pawelostrowski.pl
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy lub adres domowy do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX Polityka prywatności

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.

X Postanowienia końcowe

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego.

Shop Rule

 

Shop rules Regulations of the online store Regulations of the Online Store for products available on the author’s website: https://pawelostrowski.pl.

These regulations set out the rules for making purchases in the Online Store run on the Seller’s website at : https://pawelostrowski.pl.

(1) Definitions

The terms used in the Regulations mean:

Regulations – these regulations. In the scope of services provided electronically as part of the pawelostrowski.pl online store, the Regulations are the regulations referred to in art. 8 of the Act of July 18, 2002. on the provision of electronic services (Journal of Laws 2013.1422). Customer / Buyer – a natural person with full legal capacity, legal person or organizational unit without legal personality, but having legal capacity, making a purchase from the Seller under the terms set out in the Regulations.

Seller – Paweł Ostrowski. Sales conducted via the Online Store, available in the domain www.pawelostrowski.pl is the property of the author. Contact details with the Seller: Paweł Ostrowski Email: lekcje@pawelostrowski.pl Contact phone: +48 603807303 Subject of sale – products / goods / services listed on the store’s subpage at www.pawelostrowski.pl Product / good – movable item or service, presented at www.pawelostrowski.pl and to which the sales contract relates.

Sales contract – a contract of sale of products within the meaning of art. 535 of the Civil Code, concluded between the seller [the entity running the online store] and the Customer, using the online store website available at www.pawelostrowski.pl. Consumer Rights Act – the Act of 30 May 2014. on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827). Act on the provision of electronic services – the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144, item 1204, as amended).

Order – Customer’s declaration of intent, aimed at directly concluding a sales contract, in which the buyer clearly defines the type and quantity of products. Online Store – website available at www.pawelostrowski.pl, through which the Customer can place an Order. ICT system – a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data through telecommunications networks using the end device appropriate for a given type of network.

(2) General Provisions

All products offered in the store are brand new, originally packed, free from physical and legal defects, and have been legally placed on the Polish market. Products placed in the "Promotion" and "Sale" categories at the prices offered there are available while stocks last. At the same time, we would like to inform you that parallel sales of stationary stores may be conducted and products visible in the online store may be physically unavailable at the moment. The Seller reserves the right to add, remove products, change prices and deadlines for orders, carry out and cancel promotional campaigns, create special offers and change the regulations. The appearance of the goods, especially their packaging, may differ from those presented in the pictures. The technical specifications of the products come from the manufacturers (printing house, press shop). Due to possible inaccuracies in the descriptions, technical specifications and photos given do not constitute an offer in the light of the law and may not be the basis for claims against the store. As part of the technical requirements necessary to cooperate with the ICT system used by the Seller to make purchases, the Buyer should have an active electronic mail account (e-mail) and a device connected to the Internet that meets the minimum technical requirements. The customer is obliged to: a) not delivering content prohibited by law, e.g. content promoting violence, defamatory content or violating personal rights and other rights of third parties. b) using the Online Store without disturbing its functioning, in particular through the use of specific software or devices. c) using the Online Store in a way that is not inconvenient for other customers and the Seller. d) use all content posted as part of the Online Store only for personal use. e) use the Online Store in a manner consistent with the law, the provisions of the Regulations and the general principles of using the Internet. The seller does not charge any fees for communication with him using means of distance communication.

(3)Procedure for placing Orders and concluding a Sales Agreement.

Orders are accepted through the website of the store available at www.pawelostrowski.pl, by phone, via e-mail and at the store location. Orders placed via the website, via e-mail, can be placed 24 hours a day, 7 days a week throughout the year. The buyer may use the option of saving his data by the store to facilitate the process of placing the next order. For this purpose, the Buyer should provide the login and password necessary to access his account. The login and password are a string of characters set by the Buyer who is obliged to keep them secret and protect against unauthorized access by third parties. The buyer has the right and the ability to view, amend or update data at any time. To place an order, the Buyer should perform at least the following actions, based on the displayed messages and information available on the website: a) adding the product to the basket; b) selection of the type of delivery (unless it is agreed in advance); c) choosing the type of payment (or accepting the agreed price list); d) choosing the place of delivery; e) placing an order in the store by using the "Buy and pay" button. When placing the order - until the "Buy and pay" button is pressed, the Customer has the option of modifying the entered data and the scope of product selection. After the Buyer has provided the necessary data, a summary of the order will be displayed containing information on: a) the subject of the order, b) unit prices and the total price of ordered products and delivery costs, c) the chosen method and place of delivery. In order to send an order, it is necessary to accept the Regulations, Privacy Policy, provide personal data marked as mandatory and press the "Buy and pay" button. Product information provided on the store's website, in particular their descriptions, technical and performance parameters as well as prices constitute an invitation to conclude a contract within the meaning of art. 71 of the Civil Code. Sending the order by the Buyer constitutes a declaration of will to conclude a sales contract with the Seller in accordance with the Regulations. After placing the order, the Buyer receives an e-mail containing all relevant elements of the order and is only a confirmation of receipt of the order. The contract is considered to be concluded when the Buyer receives another (second) e-mail containing the final confirmation of all relevant elements of the order or information about receipt of payment for the order made. The contract is concluded in Polish, in accordance with Polish law and these regulations. Buyers can access the Regulations as an integral part of the contract, at any time via the link found on the main page www.pawelostrowski.pl download it and print it. Confirmation, sharing, consolidation, securing the essential provisions of the contract in order to gain access to this information takes place by sending to the e-mail address of the order confirmation, specifications and by sending the product to the address indicated by the Buyer.

(4)Prices and payment methods

All prices provided by the Seller are expressed in the Polish currency and are gross prices. The seller is not a VAT payer. Product prices do not include the cost of delivery, which is specified in "Shipping". The buyer has the option of paying the price: a) for personal collection from the author (after prior determination of the author's availability and whereabouts) d) payment by credit card, payment - in accordance with the rules of the Dotpay service provider, e) payment via bank transfer only in Polish Zloty (PLN) to the account: Pawel Ostrowski Account number: 43 1020 5558 0000 8302 3374 6785 In the title of payment, please provide the order number and add "Payment from the online store". Implementation of the Customer's order payable on delivery directly from the Seller takes place after confirmation of the order by the Customer, and the order paid by bank transfer or via the electronic payment system after the Customer's payment has been credited to the Seller's account. Orders not confirmed or unpaid within 14 days of submission will be automatically canceled.

(5) Delivery

Delivery of Goods takes place to the address indicated by the Customer when placing the Order. Delivery of the ordered Goods is carried by Polish Post or other equivalent method of delivery, personal collection of the order is also possible. Delivery costs are on a special subpage in the Shipping tab. In addition, delivery costs will be indicated when placing the Order. The deadline for receiving the ordered products includes the time of bringing the product to the Store (if it is not in it at the moment), the time of order completion and the time of delivery of the ordered products by courier and in Poland from 2 to 7 business days. The delivery deadline may be longer. In this situation, store staff will contact the customer to inform about the extended delivery time. Customers can access these Regulations at any time via the link found on the author's home page www.pawelostrowski.pl and download it and print it.

(6) The right to withdraw from the contract

The consumer is entitled, pursuant to art. 27 of the Act on Consumer Rights, the right to withdraw from the contract, without giving a reason and without incurring costs, except for the costs specified in art. 33, art. 34 section 2 of the Act on consumer rights. The withdrawal period from the distance contract is 14 days from the day on which the Consumer came into possession of the item or on which a third party, other than the carrier and indicated by the Consumer, came into possession of the item, and to meet the deadline it is enough to send a statement before its expiry. The consumer may submit a declaration of withdrawal from the contract using the form, a specimen of which is attached as Annex 2 to the Act on consumer rights available at the address below. The use of the model withdrawal form is recommended, but it is not mandatory. To exercise the right of withdrawal, the Consumer must inform the Seller about his decision to withdraw from the contract by means of an unequivocal written statement sent by post or via e-mail. The consumer may also complete and send the withdrawal form or any other unequivocal statement by e-mail to the address lekcje@pawelostrowski.pl. The Seller will immediately confirm to the Consumer by e-mail (provided when concluding the contract and another if provided in the submitted statement) the receipt of a statement of withdrawal from the contract. The consumer is obliged to return the item to the Seller immediately, but not later than 14 days from the day on which the Consumer informed about the withdrawal from the contract. To meet the deadline, it is enough to return the items before its expiry. The consumer sends back the items that are the subject of the contract, from which he withdrawn at his own expense (Article 34 paragraph 2) and risk to the address of the Seller (after contacting the Seller). The consumer is responsible for reducing the value of the item being the subject of the contract, and resulting from using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the item. The Seller shall immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the statement of withdrawal from the contract submitted by the Consumer, return to the Consumer all payments made by him, including the costs of delivery, and if the Consumer has chosen a delivery method other than the cheapest usual delivery method offered by the Seller , The Seller will not refund the additional costs to the Consumer in accordance with art. 33 of the Act on consumer rights. The Seller shall refund the payment using the same method of payment as used by the Consumer, unless the Consumer has expressly agreed to a different payment method which does not involve any costs for him. The Seller may withhold the reimbursement of the payment received from the Consumer until he receives the item back or the Consumer provides proof of sending it back, depending on which event occurs first.

(7) Complaints about goods

It is recommended to check the contents of the package in the presence of an employee of the courier company at the time of its delivery and to draw up a complaint report. Checking the contents of the parcel in the presence of an employee of the courier company is free and belongs to his duties. If the delivered parcel is clearly damaged (you can see signs of flooding, significant dents, tearing of the packaging, etc.), it is recommended to refuse to accept it. In this case, the parcel will be immediately returned to the Seller to clarify the matter and re-deliver the ordered products. The Seller is liable to the Buyer on the principles set out in the provisions of art. 556 - 576 of the Civil Code for physical and legal defects (warranty). The buyer on the terms set out in the above provisions has the right to request respectively: removal of the defect, exchange of the item for one free of defects, reduction of the price or may withdraw from the contract. Complaints should be sent to the email address: lekcje@pawelostrowski.pl. The Seller undertakes to consider the complaint within 14 days, and if it was not possible, to inform within this time about the time of considering the complaint. The Online Store is not a direct producer of goods. The Seller does not grant the Buyer a guarantee within the meaning of art. 577 of the Civil Code, on the other hand, provides guarantees given by producers for products in the store or informs about such guarantees.

(8) Complaints regarding the provision of electronic services

The Seller undertakes actions to ensure the fully correct operation of the Store, to the extent that results from current technical knowledge and undertakes to remove within a reasonable time any irregularities reported by customers. The seller undertakes actions to eliminate threats such as spam, viruses, hacker attacks, in particular by controlling files saved on the server with an anti-virus program and detecting malware and third party activities, and preventing the spread of spam. The Customer is obliged to immediately notify the Seller Paweł Ostrowski of any irregularities or interruptions in the functioning of the Online Store website available on his website www.pawelostrowski.pl. Irregularities related to the functioning of the Store may be reported by the Customer to the following email address: lekcje@pawelostrowski.pl or using the contact form available at www.pawelostrowski.pl In the complaint, the Customer should provide his name, e-mail address or correspondence home address, type and date of irregularity related to the functioning of the Store. The Seller undertakes to consider each complaint within 14 days, and if this was not possible, to inform the Customer within this period when the complaint will be considered.

(9)Privacy Policy

The Seller undertakes to protect personal data in a way that prevents access by third parties, in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 and the Electronic Services Act of July 18, 2002. The Buyer, by providing his personal data to the Seller when placing the order, consents to their processing by the Seller in order to complete the order. The Buyer may consent to the processing of his personal data for the purpose of sending surveys regarding opinions on the transaction carried out by the Buyer in the Online Store and marketing information in the form of a newsletter. The buyer has the opportunity to view, amend or update personal data at any time.

(10) Final Provisions

The current version of the regulations is always available to the Buyer on the Seller's website in the regulations tab. During the execution of the order and throughout the warranty period of the Buyer, the regulations accepted by him when placing the order shall apply. All disputes not resolved by mutual agreement of the parties shall be settled by competent common courts. In matters not covered by these regulations, the relevant applicable legal provisions shall apply, in particular the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws 2013.1422), the Act of 30 May 2014. on consumer rights (Journal of Laws 2014. 827), the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (i.e. Journal of Laws 2014.1182) of the Civil Code.

Copyright © 2008-2024 Paweł Ostrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone!